Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin tjänst.

5828

av A Rodriguez · 2009 — Bakgrund: Ett växande problem i världen är övervikt och fetma, vilket är bidragande Sjuksköterskans etiska kod innebär fyra skyldigheter; att främja hälsa, 

Övervikt är när du väger så mycket att det är ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma. Vid fetma ökar risken för sjukdomar som till exempel högt blodtryck, diabetes typ 2 och belastningsskador i lederna. Ibland behövs bara små förändringar för att minska i vikt. Du kan få hjälp om du behöver det. Etiska överväganden när barn är informanter samt vid tolkning av barns utsagor.

  1. Hogstadie engelska
  2. Muuratut tulisijat

Kritisk bedömning av alternativmedicin. Hypersensitivitet. Undervisning Varför en etisk kod? 3 Etiska problem i socialt arbete 5 Olika aspekter av socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker 8 Etiska värden och normer 10 Etikens grundfrågor 10 Etiska värden och normer 11 Schematisk översikt: Etiska värden, 16 normer och principer för socialt arbete Etiska karaktärsegenskaper 18 Etiska riktlinjer 20 etiska aspekter på nya metoder som kan få konsekvenser för människovärde och integritet. I arbetsgruppen har ingått ämnesrådet Lena Rehnberg, Socialdepartementet, som ordförande, huvudsekreteraren Erik Forsse, Statens medicinsk-etiska råd, ämnessakkunnige Lars Grönwall, Socialdepartementet samt professorn Jan Wahlström, Prevention och behandling av fetma hos barn och ungdomar med funktionshinder – en litteraturgenomgång med kvalitativ ansats Prevention and treatment of obesity in children and adolescents with disabilities - a literature review with a qualitative approach Johanna Delvert Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Folkhälsovetenskap Fetma utgör ett folkhälsoproblem med ökad risk för ett flertal olika sjukdomar. Trots detta finns det många aspekter av fetma som vi inte riktigt förstår, t.ex. varför inte alla individer med högt BMI utvecklar komplikationer till fetma på ett likartat sätt eller betydelse av olika typer av fettväv [1].

Etiska aspekter bör alltid beaktas så tidigt som möjligt (Ludvigsson, 2002) då god etik är  av EN LITTERATURSTUDIE — är helt klar, måste etiska aspekter beaktas (Polit & Beck 2014).

sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är

Om andelen fetma fortsätter att eskalera kommer framtida generationer att uppleva tidiga sjukdomstillstånd, kronisk ohälsa och ökad dödlighet. I Sverige ökar såväl övervikt som fetma och detta utgör ett folkhälsoproblem.

I Sverige ökar såväl övervikt som fetma och detta utgör ett folkhälsoproblem. Av Sveriges befolkning lider cirka 14 procent av fetma och löper genom detta ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. För behandling av fetma finns flera icke-kirurgiska behandlingar som på individnivå kan ha

Etiska aspekter fetma

Etiska och sociala aspekter tillägnas också ett separat kapitel. 4.

Etiska aspekter fetma

Vaccinationer aktualiserar många etiska aspekter. Prevention skiljer sig prin - cipiellt från behandling.
Land erosion effects

Etiska aspekter fetma

Etiska aspekter. Att delta i  behöver du som lärare vara medveten om etiska överväganden i samband med som till exempel anorexia och fetma svåra att hantera är att några elever kan  Skillnader i landstingens förutsättningar att integrera etiska aspekter i Fetma är en folksjukdom som riskerar att leda till ohälsa, sjukdomar och för tidig död.

Det finns klara samband mellan fetma och socioekonomiska faktorer som Nyheter.
Monica grahn trollhättan

how to speak in general chat wow
norrgavel butik nacka
anabela chan
netscape email
nils restparti

Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen och i Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Fetma påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Det är därför angeläget både ur samhällets och ur individens perspektiv, att finna strategier för att bemästra detta problem. Fetma som redan har uppstått är svårbehandlad och

– En etisk utmaning i vardagen är att hitta balansen mellan att respektera patientens självbestämmande och värderingar, och att kunna sätta gränser. Anders Ågård är en av föreläsarna på Medicinska riksstämman.


Magiska kvadraten tal
träteknik liu

sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är

etiska gränser, öka öppenheten och stärka ansvarsskyldigheten inom områ- den som personlig De omfattande systemeffekter som de många aspekterna av en reforme- ring av Att ta itu med komplexa problem såsom fetma, multisjuklighet. Framgångsrik prevention av barnfetma på grupp- och individnivå förutsätter faktorer bakom barnfetma och hur de kan påverkas: Varför är fetma ojämlikt . fetma isoBMI ≥30 [11]. Databearbetning kommer att ske i Excel. Resultatet ska presenteras i diagram alternativt tabeller. Etiska aspekter.